Als een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden, passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. Zo oordeelde een rechter in een casus waarin aan een werkneemster drie keer een aanbod was gedaan voor een nieuwe, passende functie nadat haar oude functie vervallen was. De werkneemster weigerde alle aangeboden functies. Ook de laatst aangeboden functie, waarbij de werkgever tegemoet was gekomen aan de op eerder aangeboden functies door werkneemster aangegeven bezwaren, weigerde de werkneemster te aanvaarden. De rechter oordeelde dat de werkneemster niet kon worden herplaatst, vanwege haar eigen weigerachtige houding. De rechter vond daarmee het handelen en nalaten van de werkneemster dermate verwijtbaar dat ze geen recht had op een transitievergoeding.