Klachten

Klachten

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen desalniettemin aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op onze dienstverlening dan kan/kunnen deze zich wenden tot de compliance officer van ons kantoor, de heer R.P. Visser, dan wel de heer P.S. van den Boogaard, directeur.
Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling waarborgt dat personen van buiten onze accountantspraktijk en bij onze accountantspraktijk verbonden personen (dus ook medewerkers) zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten onze accountantspraktijk aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door onze accountantspraktijk.

De klokkenluidersregeling is ook te downloaden als pdf.

Algemeen

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Blok & van den Boogaard Registeraccountants of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Blok & van den Boogaard Registeraccountants of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Blok & van den Boogaard Registeraccountants of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Blok & van den Boogaard Registeraccountants dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling.

Procedure

De procedure van de klokkenluidersregeling is als volgt:

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon, i.c. de heer R.P. Visser.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via r.visser@registeraccountants.com.
 3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk acht weken na de ontvangst van de melding.
 5. Indien sprake is van een situatie genoemd onder a en e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur, waarbij de bron niet bekend wordt gemaakt. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
 6. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na acht weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover (inclusief motivering hiervoor) en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 7. De heer R.P. Visser heeft tevens de functie van compliance officer bij onze accountantspraktijk. Indien de melding betrekking heeft op de compliance officer kan de melder elektronisch contact opnemen met P.S. van den Boogaard via p.vandenboogaard@registeraccountants.com.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van Blok & van den Boogaard Registeraccountants garandeert dat medewerkersdie meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn opzijn/haar functioneren binnen Blok & van den Boogaard Registeraccountants, dan wel zijn/haar carrière.