Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Top 10 proposals from Prince's Day 2023
  on 22 sep, 2023 at 07:09

  What important tax proposals for entrepreneurs did the Minister of Finance, Sigrid Kaag, pull from her briefcase on Prince’s Day 2023? An explanation of the ten most important ones is provided below.

 • Zzp’er vrijwillig bij pensioenfonds
  on 22 sep, 2023 at 06:58

  Zzp’ers kunnen zich mogelijk vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.

 • Kindgebonden budget en huurtoeslag omhoog per 2024
  on 21 sep, 2023 at 06:50

  Het demissionaire kabinet verhoogt per 1 januari 2024 het kindgebonden budget en de huurtoeslag. Dit blijkt uit de voornemens die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Mede door deze maatregelen wil het kabinet iets doen aan de armoede.

 • Fors meer belastingdruk door lagere indexatie van box 1
  on 21 sep, 2023 at 06:41

  De belastingdruk in box 1 van de inkomstenbelasting wordt voor 2024 flink verhoogd. Dit gebeurt onder meer door een lichte stijging in eerste tariefschijf, maar met name door een forse beperking van de indexatie van de tweede tariefschijf. Een en ander blijkt uit het Belastingplan 2024, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd.

 • Top 10 Prinsjesdag 2023
  on 20 sep, 2023 at 09:30

  Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag 2023 uit het koffertje van minister Kaag van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij.

 • Lagere premies Werkhervattingskas in 2024
  on 20 sep, 2023 at 07:12

  Jaarlijks draagt u als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.

 • Recht op doorbetaling 'zwart' uitbetaald loon bij ziekte
  on 19 sep, 2023 at 07:29

  In praktijk komt het voor dat een werknemer zijn loon gedeeltelijk of volledig ‘zwart’ ontvangt. Met andere woorden: er worden op het loon geen loonheffingen ingehouden. Wat nu als een dergelijke werknemer ziek wordt? Heeft hij dan recht op doorbetaling van dit ‘zwart’ uitbetaalde loon?

 • Aftrek voor ANBI of SBBI met vrijwilligers
  on 19 sep, 2023 at 06:55

  Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) kan, onder voorwaarden, extra kosten in aftrek brengen als er vrijwilligers werkzaam zijn. Dit wordt ook wel de fictieve loonkostenaftrek genoemd.

 • Verkoopverlies auto niet van invloed op bijtelling
  on 18 sep, 2023 at 07:23

  Als aan u een auto van de zaak ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting kan die bijtelling niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten in een jaar.

 • Persoonsbeveiliging van werknemer belastingvrij?
  on 14 sep, 2023 at 10:01

  Agressie en geweld tegen mensen in een bepaalde beroepsgroep komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor. Kunnen werknemers die wat dit betreft aantoonbaar een risico lopen, belastingvrij beschermd worden via een persoonsbeveiliger? Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden?

 • Achteraf opgestelde urenstaat aanvaardbaar bewijs?
  on 14 sep, 2023 at 07:24

  Ondernemers hebben recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor enkele daarvan geldt de eis dat de ondernemer moet voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat men in beginsel minstens 1.225 uur in het jaar werkzaam moet zijn geweest in de eigen onderneming. Maar mag de ondernemer dat aantonen met een achteraf opgestelde urenstaat?

 • Vraag uiterlijk 2 oktober 2023 TEK aan
  on 13 sep, 2023 at 07:27

  Bent u ondernemer in het mkb en heeft u een energie-intensief bedrijf, vraag dan uiterlijk 2 oktober 2023 voor 17.00 uur de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aan. De TEK kan maximaal €160.000 per onderneming bedragen. U kunt de TEK met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

 • Handel in virtueel geld computergames belast met btw?
  on 12 sep, 2023 at 06:53

  In computergames wordt gespeeld met virtueel geld. Maar is dergelijk virtueel geld ook te vergelijken met echt geld en is de handel erin daarom vrijgesteld van btw? Onlangs deed het gerechtshof Amsterdam hierover uitspraak.

 • Telt onderhanden werk mee voor TVL?
  on 12 sep, 2023 at 06:26

  Tijdens de coronacrisis konden bedrijven die behoorlijk omzetverlies leden in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Maar is voor het vaststellen van dit omzetverlies ook van belang hoe groot de post ‘onderhanden werk’ is?

 • Voorstel nieuw box 3-stelsel met werkelijk rendement
  on 11 sep, 2023 at 08:18

  Het kabinet is demissionair maar doet toch een voorstel voor een nieuwe box 3-heffing vanaf 2027. De hoop is dat het nieuwe kabinet hiermee straks voortvarend een definitief voorstel voor een nieuwe box 3-heffing kan doen.

 • Verrekenen vorderingen met salaris bij vertrek niet altijd toegestaan
  on 11 sep, 2023 at 07:16

  Een werkgever had de eindafrekening van het salaris van een vertrekkende werknemer, niet voldaan omdat hij van mening was dat hij het recht had om nog openstaande vorderingen op de werknemer te verrekenen. De werknemer was het hier niet mee eens en vorderde in een kort geding alsnog uitbetaling van het achterstallige salaris van haar voormalige werkgever.

 • Op 18 september weer STAP-subsidie aanvragen
  on 11 sep, 2023 at 07:02

  Vanaf 18 september 2023 10.00 uur kan de STAP-subsidie ter financiering van scholing weer worden aangevraagd. De voorwaarden zijn gewijzigd, waardoor alleen nog subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen die erkend zijn door het ministerie van OCW.

 • Gaat de verhoogde vrijstelling verloren bij herroepen schenking?
  on 8 sep, 2023 at 06:56

  Er geldt bij bepaalde schenkingen onder voorwaarden eenmalig een verhoogde fiscale vrijstelling. Maar wat zijn de fiscale gevolgen als een dergelijke schenking wordt herroepen? Gaat de verhoogde vrijstelling dan ook verloren?

 • Vrijgestelde gemengde kosten slechts beperkt aftrekbaar?
  on 7 sep, 2023 at 08:16

  Als u zaken aan uw werknemers vergoedt of verstrekt, zijn deze in de regel belast. Dat kunt u deels voorkomen door ze onder te brengen in de werkkostenregeling. Maar zijn betreffende kosten dan nog wel volledig aftrekbaar of slechts ten dele als het gemengde kosten?

 • Te vergoeden belastingrente Vpb weer terug naar 8%
  on 6 sep, 2023 at 07:12

  Per 1 september 2023 bedraagt de te vergoeden belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb) weer 8%. Daarmee is dit percentage weer gelijk aan de te betalen belastingrente voor de Vpb.

 • De Lbv en de Lbv plus-regeling, hoe zit het fiscaal?
  on 5 sep, 2023 at 06:46

  Op 3 juli 2023 zijn twee landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties gestart voor agrarisch ondernemers in die sector. Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven dat er geen volledige belastingvrijstelling komt. Wat is er fiscaal geregeld?

 • Naar verwachting forse stijging brandstofprijs per 1 januari 2024
  on 5 sep, 2023 at 06:32

  De brandstofprijzen zullen naar verwachting per 1 januari 2024 fors gaan stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het terugdraaien van de accijnsverlaging en het aanpassen van de accijnzen aan de inflatie. De exacte aanpassing van de accijnzen is nog onzeker.

 • Maatregelen tegen armoede betaald door hogere inkomens
  on 4 sep, 2023 at 08:05

  Het kabinet gaat een aantal maatregelen nemen om armoede te bestrijden. De prijs moet betaald worden door degenen van wie het inkomen volgend jaar boven de eerste tariefschijf in box 1 uitkomt. De maatregelen worden onder meer getroffen via de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de arbeidskorting.

 • Fiscus verlengt soepelere opstelling sanering belastingschulden naar 1 april 2024
  on 4 sep, 2023 at 07:17

  Bent u ondernemer en kunt u uw belastingschulden niet meer betalen, dan stelt de fiscus zich tot 1 april 2024 soepeler op bij een schuldsanering. Hiervoor moet in ieder geval met alle schuldeisers een saneringsakkoord zijn afgesloten. De fiscus zou zich oorspronkelijk tot 1 oktober 2023 soepeler opstellen, maar heeft deze termijn dus met een half jaar verlengd.

 • Wanneer is auto verplicht privévermogen?
  on 1 sep, 2023 at 07:08

  Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting een bedrijfsmiddel zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort het bedrijfsmiddel meestal tot het keuzevermogen. Dit betekent dat u binnen bepaalde grenzen zelf mag weten of u het tot uw ondernemingsvermogen rekent of niet. Voor een personenauto gelden soms afwijkende grenzen.

 • Check Modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging
  on 31 aug, 2023 at 08:15

  De Belastingdienst trekt de goedkeuring in van Modelovereenkomsten waarin staat opgenomen dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen. De goedkeuring wordt per 1 januari 2024 ingetrokken. Het intrekken is het gevolg van het zogenaamde Deliveroo-arrest.

 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2023
  on 31 aug, 2023 at 07:25

  Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.

 • Recht op Tozo moet bewezen kunnen worden
  on 30 aug, 2023 at 08:02

  Tijdens de coronacrisis konden zelfstandige ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) als hun inkomen onder de bijstandsnorm kwam te liggen. Dat het inkomen onder deze norm kwam te liggen, moet desgevraagd bewezen kunnen worden. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

 • Hof houdt vast aan bestaande immateriële schadevergoeding WOZ-zaken
  on 29 aug, 2023 at 09:41

  Als u het met een beslissing van de fiscus niet eens bent, kunt u in bezwaar en beroep. Duurt de uitspraak langer dan redelijkerwijs verondersteld mag worden, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Het kabinet wil dergelijke schadevergoedingen in WOZ-zaken afschaffen.

 • Vakantietrip of zakenreis?
  on 29 aug, 2023 at 09:31

  Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Om die te voorkomen, kunt u het privégebruik van de auto beperken tot maximaal 500 kilometers per jaar. Vallen kilometers die gemaakt worden voor een vakantietrip gecombineerd met een zakelijk karakter onder privé of zakelijk?

 • Bijbaan na studie verhindert toepassing 30%-regeling niet
  on 28 aug, 2023 at 08:19

  Werkgevers die een werknemer uit het buitenland te werk stellen mogen onder voorwaarden de zogenaamde 30%-regeling toepassen. Betreffende werknemers mogen dan in beginsel niet al in Nederland werkzaam zijn. Hierop bestaat echter een uitzondering, die door de rechtbank Noord-Holland is verruimd.

 • Geërfde schulden niet van invloed op maximum excessief lenen
  on 28 aug, 2023 at 07:52

  Erft u aandelen in een bv? Bevat deze erfenis ook schulden? Heeft u in de betreffende bv een aanmerkelijk belang? En bedragen door de erfenis de schulden bij de bv meer dan € 700.000? Dan volgt over het meerdere gewoon belastingheffing in box 2.

 • Fiscale gevolgen schenken onder voorwaardelijke last
  on 25 aug, 2023 at 06:53

  Als u een schenking doet, is in de regel schenkbelasting verschuldigd. Maar hoe zit dat als u schenkt onder een last, ofwel als de ontvanger een tegenprestatie moet leveren? Is dan direct schenkbelasting verschuldigd over de gehele schenking?

 • Advieswijzer Eigen woning 2023
  on 24 aug, 2023 at 06:38

  Voor de eigen woning gelden duidelijke en strenge fiscale regels. Wellicht wilt u extra aflossen, maar is dat wel verstandig? Deze en meer zaken die u moet weten bij de aanschaf en het bezit van een eigen woning vindt u hier in een notendop.

 • Laatste oproep Belastingdienst aan niet-betalers coronabelastingschulden!
  on 23 aug, 2023 at 08:11

  Heeft u een achterstand in de aflossing van coronabelastingschulden? Dan loopt u deze week tegen een harde deadline aan. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft u tot en met 28 augustus 2023 de tijd om in één keer het hele bedrag van uw coronabelastingschulden te betalen.

 • Wijziging kleineondernemingsregeling per 2025
  on 23 aug, 2023 at 07:01

  De zogenaamde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw wordt per 1 januari 2025 gewijzigd. De wijziging is met name van belang voor ondernemers met geringe omzetten buiten de eigen lidstaat.

 • Nonchalance kost gemeente ruim € 4.300 schadevergoeding
  on 22 aug, 2023 at 08:21

  Ook gemeentes moeten de wettelijke regels inzake heffingen nauwgezet toepassen. Gebeurt dit niet, dan kan een procedure fors in de papieren lopen.

 • Vergoeding waskosten, hoe zit het fiscaal?
  on 22 aug, 2023 at 08:08

  Stel dat een werknemer van u bereid is de was van uw bedrijf, zoals handdoeken, thuis te reinigen. Mag u deze werknemer dan een fiscaalvrije vergoeding betalen en zo ja hoeveel?

 • Tax changes in 2024 – what do we already know?
  on 22 aug, 2023 at 07:59

  On Prince’s Day, 19 September 2023, the Dutch government will be announcing its tax plans for 2024, in spite of its caretaker status. What changes to the government’s fiscal plans do we already know about?

 • Wijzigingen belastingen 2024, wat weten we al?
  on 21 aug, 2023 at 08:45

  Op Prinsjesdag, 19 september 2023, worden de belastingplannen voor volgend jaar bekendgemaakt, ondanks de demissionaire toestand van het kabinet. Welke wijzigingen zijn al wel bekend van de plannen op fiscaal gebied?

 • Leeftijdsgrens bij schenking periodieke uitkering
  on 21 aug, 2023 at 06:41

  Een belangrijke schenkingsvrijstelling is de eenmalige verhoogde vrijstelling, waar ouders gebruik van kunnen maken als zij aan een kind schenken dat tussen de 18 en 40 jaar oud is.

 • Geen verzuimboete meer bij vrijwillige verbetering met suppletie btw
  on 18 aug, 2023 at 07:09

  De Belastingdienst legt vanaf 2 juni 2023 geen verzuimboete meer op na een vrijwillige verbetering van een aangiftebelasting.

 • Airco thuiswerkende ondernemer fiscaal aftrekbaar?
  on 17 aug, 2023 at 08:04

  Met de zomerse temperaturen die tegenwoordig flink kunnen oplopen, is een airco thuis al lang geen uitzondering meer. Werkt u vanuit huis? Is dan een airco in uw werkkamer fiscaal aftrekbaar? Hoe zit dat precies?

 • Deadline 1 september aanvraag zorg- en huurtoeslag voor 2022
  on 17 aug, 2023 at 06:50

  Heeft u voor 2022 geen zorg- of huurtoeslag aangevraagd en heeft u daar toch recht op? Dan kunt u deze alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2023.

 • Wanneer is er sprake van laden of lossen?
  on 16 aug, 2023 at 06:53

  Op veel plaatsen in Nederland mag u alleen tegen betaling uw auto parkeren op de openbare weg of gemeentelijke parkeerplaatsen. Betalen is dan echter niet nodig als sprake is van laden of lossen.

 • Wanneer verloopt overdracht vakantiedagen fiscaal probleemloos?
  on 15 aug, 2023 at 06:32

  Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, kiest deze werknemer er soms voor om de al opgebouwde vakantiedagen mee te nemen.

 • Ook dit jaar energietoeslag voor minima
  on 14 aug, 2023 at 09:03

  Huishoudens met een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum ligt, hebben ook in 2023 recht op een fiscaalvrije energietoeslag. Het wetsvoorstel hierover is door demissionair minister Schouten bij de Tweede Kamer ingediend.

 • Verhuur onroerend goed met extra diensten soms btw-belast
  on 14 aug, 2023 at 07:29

  Als u onroerend goed verhuurt, is daar in beginsel geen btw over verschuldigd. Op een paar uitzonderingen na, geldt voor de verhuur van onroerend goed namelijk een btw-vrijstelling.

 • De fiscale kant van een verfrissing voor uw personeel
  on 11 aug, 2023 at 07:31

  Nederland heeft weer te maken met zomerse temperaturen. Hoe zit het fiscaal als u uw personeel daarom op een verfrissinkje trakteert? Wat is voor u de voordeligste route?

 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2023
  on 10 aug, 2023 at 09:24

  Overweegt u om zonnepanelen op uw privéwoning te plaatsen? Dan betaalt u als particulier geen btw meer. Wat zijn de regels hieromtrent? Op deze vragen gaan we in deze Advieswijzer in.

 • Met de ene of andere zakelijke auto op vakantie?
  on 10 aug, 2023 at 07:28

  Veel Nederlanders gaan met de auto op vakantie. Daarvoor wordt soms de auto van de zaak gebruikt. Als deze minder geschikt is, wordt soms ook wel eens een andere auto van de zaak gebruikt voor die vakantie. Waar moet u in beide situaties op letten?

 • Zelf machtiging adviseur intrekken bij Belastingdienst
  on 9 aug, 2023 at 07:43

  Heeft u een belastingadviseur of een andere derde gemachtigd om namens u digitale gegevens te ontvangen via de Belastingdienst, dan kunt u vanaf nu zelf deze machtiging ook weer intrekken. U moet hiervoor met gebruik van DigiD inloggen bij Logius.

 • Loonkostensubsidieregeling aangepast per 1 juli 2023
  on 8 aug, 2023 at 07:17

  Per 1 juli 2023 is de loonkostensubsidieregeling op een aantal punten gewijzigd. De voorwaarden zijn versoepeld en de beslissingstermijn na aanvraag is verkort. De wijzigingen hebben als doel om het voor u als werkgever aantrekkelijker te maken om een werknemer met een beperking in dienst te nemen.

 • Hoeveel schenkbelasting betaalt uw ex-schoonkind?
  on 7 aug, 2023 at 08:32

  Als kinderen erven of een schenking krijgen, geldt een laag belastingtarief en zijn flinke vrijstellingen van toepassing. Dat geldt ook voor de partner van uw kind, ofwel uw schoondochter of -zoon. Maar wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor ex-schoonkinderen?

 • SDE++ aanvragen van 5 september tot en met 5 oktober
  on 7 aug, 2023 at 08:16

  Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ regeling verschaft subsidie aan ondernemers die grootschalige hernieuwbare energie opwekken of zorgen voor een vermindering van de uitstoot van CO2.

 • LKV mogelijk toch mee bij overgang onderneming: maak bezwaar!
  on 4 aug, 2023 at 08:12

  Heeft u werknemers overgenomen van een overdragende werkgever die in 2022 nog recht had op een LKV, dan is het onder voorwaarden toch mogelijk dat u recht heeft op dit LKV. U moet hiervoor bezwaar aantekenen. Dit naar aanleiding van een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

 • Loonwaarde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen gelijk
  on 3 aug, 2023 at 08:39

  In veel cao’s en arbeidsovereenkomsten is geregeld dat een werknemer extra vakantierechten heeft, de bovenwettelijke vakantiedagen. Dienen deze bovenwettelijke vakantiedagen op eenzelfde wijze beloond te worden als de wettelijke vakantiedagen?

 • 13 maart 2020 harde deadline toekenning onbelaste reiskostenvergoeding
  on 3 aug, 2023 at 08:11

  Tijdens de coronacrisis konden werkgevers onder voorwaarden onbelaste reiskostenvergoedingen blijven betalen, ook als een werknemer thuiswerkte. Was deze verruiming ook van toepassing als de werknemer volgens een cafetariasysteem de keuze had voor een dergelijke vergoeding?

 • Zijn aandelen ondernemingsvermogen voor de BOR?
  on 2 aug, 2023 at 07:36

  De bedrijfsopvolgingsregeling, BOR, in de Successiewet kent een vrijstelling voor ondernemingsvermogen. Kunnen effecten hier ook toe behoren en wat is daarvoor bepalend? Onlangs gaf de rechtbank Noord-Nederland hierover meer duidelijkheid.

 • Onbelast zit-stabureau bij werknemer thuis
  on 1 aug, 2023 at 08:14

  Heeft u werknemers die (ook) vanuit huis werken? Dan wilt u wellicht zorgen voor een zit-stabureau bij hen thuis. Kan dit onbelast voor de loonheffing?

 • Bed and Breakfast kan investeringsaftrek toepassen
  on 31 jul, 2023 at 09:04

  De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat een Bed and Breakfast (B&B) de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de KIA, kan toepassen op investeringen in de inrichting van de B&B.

 • Stichting die kwaliteit fysio bevordert Vpb-plichtig?
  on 28 jul, 2023 at 08:59

  Ook stichtingen en verenigingen kunnen belastingplichtig zijn, mits ze een onderneming drijven. Wanneer daar sprake van is, hangt af van een aantal omstandigheden. Een casus: een stichting die de kwaliteit van fysiotherapie probeert te bevorderen, is deze Vpb-plichtig?

 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2023
  on 28 jul, 2023 at 08:09

  Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

 • Speciaal e-mailadres voor vragen inzake uitkoopregeling veehouders
  on 27 jul, 2023 at 08:03

  Voor veehouders die gebruik kunnen en willen maken van de uitkoopregeling van de overheid, bestaan twee subsidieregelingen, de Lbv en de Lbv-plus. Voor fiscale vragen over deze subsidieregelingen heeft de Belastingdienst een speciaal e-mailadres geopend.

 • Advieswijzer Overstappen naar een bv 2023
  on 27 jul, 2023 at 07:35

  Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke verschillen zijn er?

 • Wat is de bijtelling van een zakelijke auto ouder dan 15 jaar?
  on 26 jul, 2023 at 08:09

  Voor een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld, geldt een bijtelling. De hoogte van die bijtelling is afhankelijk van het bijtellingspercentage en de waarde van de auto. Het bijtellingspercentage en de vaststelling van de waarde is voor auto’s ouder dan 15 jaar anders dan voor jongere auto’s.

 • Fiscus stelt zich soepeler op bij sanering belastingschulden
  on 26 jul, 2023 at 08:01

  Bent u ondernemer en kunt u uw belastingschulden niet meer betalen, dan stelt de fiscus zich tot 1 oktober 2023 soepeler op bij een schuldsanering. U moet dan wel met al uw schuldeisers een saneringsakkoord afsluiten.

 • Niet eerder dan 1 juli 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens
  on 25 jul, 2023 at 07:59

  Werknemers die met pensioen gaan kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Deze mogelijkheid zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, maar is al meerdere keren uitgesteld. Inmiddels is bekend dat deze mogelijkheid niet eerder dan 1 juli 2024 in werking zal treden.

 • Medische zorg heeft financieel gezien behoorlijk jaar achter de rug
  on 25 jul, 2023 at 07:54

  De medische zorg heeft financieel gezien een behoorlijk jaar achter de rug. Per saldo trokken de omzet en de winst in 2022 verder aan, zij het minder sterk dan in het voorgaande jaar. De branche heeft het afgezien daarvan echter nog steeds zwaar, mede door de hoge werkdruk.

 • Hogere lijfrenteaftrek vanaf 2023
  on 24 jul, 2023 at 09:05

  Vanaf 2023 heeft u de mogelijkheid om een hoger bedrag aan lijfrentepremie in aftrek te brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit is een van de afspraken die in de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat.

 • Energielijst 2023 voor EIA uitgebreid
  on 24 jul, 2023 at 08:55

  De Energielijst voor 2023 wordt uitgebreid met een drietal projecten in het kader van de energietransitie. Op de Energielijst staan investeringen waarvoor bedrijven, verenigingen of stichtingen de energie-investeringsaftrek (EIA) aan kunnen vragen.

 • Sterke daling van de winst voor specialistische zakelijke diensten
  on 24 jul, 2023 at 08:49

  Voor specialistische zakelijke dienstverleners was 2022 moeilijker dan het voorgaande jaar. De omzet is per saldo nog wel gestegen, maar de winstontwikkeling was sterk negatief. Dit volgde wel op een jaar waarin de winst erg sterk was gegroeid. Voor 2023 zijn de verwachtingen niet al te hooggespannen, mede door de matige prognose voor de economie en personeelsschaarste.

 • Automotive behaalt opnieuw stevige winstgroei
  on 21 jul, 2023 at 08:39

  De automotive heeft wat betreft winstontwikkeling opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. De levering van chips en andere auto-onderdelen komt weer op gang en er is een inhaalslag in de nieuwverkoop mogelijk, terwijl de prijzen van auto’s zijn gestegen. Ook heeft de branche de kosten relatief goed onder controle.

 • Welk btw-tarief geldt voor plastic wegwerpverpakkingen?
  on 20 jul, 2023 at 07:18

  Sinds 1 juli van dit jaar mogen ondernemers wegwerpverpakkingen van plastic niet meer gratis aanbieden. De wegwerpverpakking moet in rekening worden gebracht bij de klant en apart op de kassabon worden vermeld. Ook moet er btw over de wegwerpverpakking worden berekend.

 • In 2022 sterke omzet- en winstontwikkeling in transport en logistiek
  on 20 jul, 2023 at 07:07

  De logistieke branche heeft met geopolitieke onrust, sterk gestegen prijzen en een zeer krappe capaciteit opnieuw een bijzonder jaar achter de rug. Dankzij de sterke vraag in combinatie met krapte op de markt hebben veel ondernemers hun hogere kosten goed kunnen doorberekenen. Dit heeft geresulteerd in een sterke ontwikkeling van zowel de omzet als de winst in 2022.

 • Aanvragen uitzondering voor grensoverschrijdende telewerkers
  on 19 jul, 2023 at 06:57

  In het buitenland wonende werknemers die werken voor een in Nederland gevestigde werkgever, kunnen bij de SVB een uitzonderingspositie aanvragen voor de sociale verzekeringen wanneer zij telewerken. Onder voorwaarden kunnen zij zich dan in Nederland verzekeren in plaats van in het woonland. De SVB heeft het aanvraagloket op 5 juli 2023 opengesteld.

 • Hogere prijzen gaven de detailhandel in 2022 een groei-impuls
  on 19 jul, 2023 at 06:50

  De detailhandel heeft een jaar van groei achter de rug. Dit komt deels door hogere prijzen in verband met de inflatie, maar ook doordat in 2021 nog coronamaatregelen van kracht waren. Opnieuw waren de verschillen binnen de branche groot. Verder zien we dat de verkoopvolumes in de branche onder druk staan, doordat consumenten selectiever geld uitgeven.

 • Rechter verlaagt schadevergoeding in WOZ-zaak
  on 18 jul, 2023 at 08:16

  Als u het met een beslissing van de fiscus niet eens bent, kunt u in bezwaar en beroep. Duurt de uitspraak langer dan redelijkerwijs verondersteld mag worden, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Hoeveel bedraagt deze schadevergoeding?

 • Zeer sterke winst- en omzetgroei voor de horeca in 2022
  on 18 jul, 2023 at 08:11

  De horeca heeft na het verdwijnen van de coronamaatregelen een sterk herstel laten zien. De branche zag de omzet en de winst in 2022 stevig versnellen, ondanks de hard gestegen kosten. Toch zijn er ook zorgen, want de kredietwaardigheid is behoorlijk afgenomen.

 • Moet u als ondernemer bepaalde transacties checken en melden?
  on 17 jul, 2023 at 08:51

  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kent voor bepaalde ondernemers een aantal verplichtingen. Het is van belang deze strikt na te leven, anders kunt u met forse boetes worden geconfronteerd.

 • Industrie doet na recordjaar duidelijk een stap terug
  on 17 jul, 2023 at 08:43

  De industrie heeft in 2022 een stap terug moeten doen, na het sterke herstel van een jaar eerder. De omzet kwam weliswaar hoger uit dan in 2021, maar de winstontwikkeling was negatief. De afnemers van de industrie zijn sterker gaan letten op hun uitgaven en bouwden hun voorraden af, waardoor de orderportefeuilles van industriële ondernemers onder druk kwam te staan.

 • Rechter: informatieverstrekking bij discussie opbrengstlimiet niet nodig
  on 14 jul, 2023 at 07:49

  Gemeentes kunnen voor tal van diensten heffingen opleggen. Daarbij is er vaak discussie of de opbrengsten hiervan de kosten niet overschrijden. Door de rechter is nu beslist dat gemeentes bij dergelijke discussies geen informatie over opbrengsten en kosten meer hoeven te verstrekken.

 • Voor het eerst in jaren laat de bouw een winstdaling zien
  on 14 jul, 2023 at 07:42

  De bouw heeft de omzet in 2022 verder zien aantrekken, maar de winstontwikkeling was voor het eerst in jaren negatief. De omzet steeg met bijna 10%, terwijl de winst met ruim 14% daalde. Na een periode van groei lijkt de branche zich te moeten opmaken voor een krimp in 2023 en het volgende jaar.

 • Terugdraaien startersvrijstelling overdrachtsbelasting niet mogelijk
  on 13 jul, 2023 at 07:25

  Kopers van 18 tot 35 jaar oud kunnen bij aankoop van een eigen woning onder voorwaarden een beroep doen op een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Dit kan slecht één keer en een eenmaal gedaan verzoek kan niet teruggedraaid worden.

 • Winst en investeringsvermogen mkb onder druk
  on 13 jul, 2023 at 06:24

  Het midden- en kleinbedrijf heeft over 2022 gemiddeld een flink lagere winstgroei laten zien dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit het nieuwe SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2023, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

 • Tijdig aanvragen 30% regeling luistert nauw
  on 12 jul, 2023 at 07:39

  Werknemers die in een ander land zijn aangeworven, kunnen onder voorwaarden een deel van hun salaris onbelast uitbetaald krijgen. Eén van de voorwaarden is dat een verzoek om toepassing van de regeling tijdig bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Die eis luistert nauw, zo bleek onlangs voor Hof Den Haag.

 • Rechter vindt bijtelling auto geen algemeen bekend feit
  on 11 jul, 2023 at 07:44

  Als aan u een auto ter beschikking staat, is in beginsel de bijtelling vanwege het privé gebruik van toepassing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt dit echter geen algemeen bekend feit. Dit betekent dat de Belastingdienst aanvullend bewijs nodig heeft voor het opleggen van een vergrijpboete wanneer de bijtelling niet is toegepast.

 • Aftrek hypotheekrente eigen woning bij scheiden
  on 11 jul, 2023 at 07:29

  Heeft u een gezamenlijke eigen woning en gaat u scheiden? Houd dan ook rekening met uw aftrek hypotheekrente in uw aangifte inkomstenbelasting. Die kunt u namelijk niet in alle gevallen in aftrek blijven brengen.

 • Minder boete voor niet betalen MRB
  on 10 jul, 2023 at 09:05

  Als u als geen of te weinig motorrijtuigenbelasting betaalt, riskeert u een boete. De boete bedraagt nu nog maximaal 100% van de te betalen belasting, maar is per 1 juli 2023 verlaagd naar 50%. Alleen in uitzonderingsgevallen blijft de boete maximaal 100%.

 • Eisen verplichte energiebesparing aangescherpt
  on 10 jul, 2023 at 08:54

  Bedrijven die veel energie verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze verplichting is per 1 juli 2023 aangescherpt. De verplichting gaat voor meer bedrijven gelden en er worden maatregelen verplicht gesteld die betrekking hebben op de productie van hernieuwbare energie en hernieuwbare energiedragers, dan wel de overstap hierop.

 • Bemiddeling bij thuiszorg, btw of niet?
  on 7 jul, 2023 at 08:08

  Met de toenemende vergrijzing neemt ook de vraag naar thuiszorg toe. Maar is bemiddeling bij deze thuiszorg aan te merken als gezondheidskundige verzorging en dus vrijgesteld van btw? Hof Den Haag vond dat bij werkzaamheden die verder gingen dan alleen bemiddelen, wel het geval.

 • Vraag voor 1 oktober in EU betaalde btw terug
  on 6 jul, 2023 at 07:29

  Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land en betreft het een zakelijke aankoop, dan kunt u onder voorwaarden deze btw digitaal terugvragen. Doe dit vóór 1 oktober 2023.

 • Belastingdienst trekt uitstel coronabelastingschulden niet-betalers in
  on 5 jul, 2023 at 08:19

  Tijdens de coronacrisis kon u ervoor kiezen om de betaling van uw belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet u deze coronabelastingschulden aflossen en aan de overige voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. Als u hier niet aan voldoet, ontvangt u in juli 2023 een brief waarin staat dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt.

 • Compensatie transitievergoeding diepslapers en afhandeling door UWV
  on 5 jul, 2023 at 07:34

  Bent u als werkgever nog bezig met het recht op compensatie voor de transitievergoeding voor dienstverbanden van langdurig zieke werknemers van wie het opzegverbod al vóór 1 juli 2015 was verstreken? Maar waarbij u het dienstverband pas na 1 juli 2015 hebt beëindigd? Daarover is nu duidelijkheid.

 • Denk na over uw fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging
  on 4 jul, 2023 at 07:06

  Het kabinet heeft eerder al aanpassingen in de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd. De exacte details zijn nog niet bekend, maar deze zijn onlangs wel weer iets meer ingevuld. De voorgenomen aanpassingen zullen waarschijnlijk in drie etappes worden doorgevoerd.

 • Vakantiewerk of bijbaantje in de zomer
  on 4 jul, 2023 at 06:19

  In de vakantie zijn er veel scholieren en studenten die een centje willen bijverdienen met een vakantiebaantje. Welke speciale regels zijn dan van toepassing? Belangrijke informatie voor jongeren én werkgevers op een rij.

 • Zijn zonnepanelen zelfstandig bedrijfsmiddel?
  on 3 jul, 2023 at 09:39

  Als u als ondernemer investeert in zonnepanelen, kunt u hierop afschrijven. Maar kunt u op de zonnepanelen afschrijven als zelfstandig bedrijfsmiddel, of als onderdeel van het gebouw waarop ze geplaatst zijn? Welke factoren zijn daarvoor van belang?

 • Wijzigingen gedifferentieerde Awf-premie van de baan
  on 3 jul, 2023 at 09:20

  Een aantal voorgenomen wijzigingen in de gedifferentieerde premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaat na uitgebreid onderzoek niet door. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer daarover onlangs geïnformeerd.

 • Te late melding betalingsonmacht blijft geldig voor Belastingdienst
  on 30 jun, 2023 at 08:15

  Als bestuurder van een bv kunt u in bepaalde gevallen door de Belastingdienst in privé aansprakelijk gesteld worden als uw bv verschuldigde belasting niet betaalt. Het betreft met name de loon- en omzetbelasting. Aansprakelijk stellen wordt voor de Belastingdienst een stuk moeilijker als u betalingsproblemen tijdig meldt.

 • Belasting op benzine, diesel en lpg omhoog vanaf 1 juli
  on 29 jun, 2023 at 08:45

  De prijzen van brandstoffen zullen per 1 juli 2023 waarschijnlijk stijgen. De oorzaak is het feit dat de accijnzen op benzine, diesel en lpg weer worden verhoogd. Deze accijnzen waren sinds 1 april vorig jaar verlaagd als compensatie voor de sterk gestegen marktprijzen van brandstof op de vrije markt. Dit was onder meer een gevolg van de oorlog in Oekraïne.