Nieuws

Een overzicht van het laatste nieuws uit de sector
 • Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst
  on 17 jun, 2021 at 06:33

  Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli wijzigt de termijn voor het aanvaarden.

 • Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning?
  on 16 jun, 2021 at 06:29

  Als een particulier zonnepanelen plaatst, kan hij de btw erop terugvragen. Maar geldt dat ook voor een deel van de btw op de woning?

 • Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart
  on 16 jun, 2021 at 06:19

  Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

 • Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid
  on 15 jun, 2021 at 06:44

  Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. De nieuwe regeling bevat ook het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Inmiddels is echter bekend geworden dat fiscale eenheden hiervan geen gebruik kunnen maken.

 • Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend
  on 14 jun, 2021 at 11:56

  Het kabinet heeft de premieverlaging van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) bekend gemaakt. De premieverlaging is de compensatie die geboden wordt vanwege het schrappen van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

 • Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli!
  on 11 jun, 2021 at 06:50

  Ondernemers die nog geen NOW aanvroegen voor de perioden vanaf oktober 2020, kunnen dit nu alsnog doen. Ondanks dat de aanvraagperiode inmiddels officieel is verstreken.

 • Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl
  on 10 jun, 2021 at 07:10

  Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

 • Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht?
  on 9 jun, 2021 at 06:59

  Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

 • Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan!
  on 8 jun, 2021 at 07:18

  Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze subsidie kan men voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 • Andere berekeningsmethode btw bloemist
  on 7 jun, 2021 at 07:44

  Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.

 • Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen
  on 7 jun, 2021 at 07:37

  De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De RVV Verduurzaming biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

 • Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie
  on 4 jun, 2021 at 06:55

  De coronacrisis heeft 2020 voor de industrie gemaakt tot een jaar van onzekerheid, vraaguitval, grote verstoringen in de toeleveringsketen en per saldo een forse krimp van de industriële productie. Toch heeft de branche een bovengemiddelde winstgroei laten zien van bijna 15 procent, tegenover ruim 9 procent voor het mkb als geheel. De omzet kromp met ruim 2 procent, versus een gemiddelde groei van 0,6 procent voor het mkb. De brutomarge bleef vrijwel onveranderd.

 • Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten
  on 4 jun, 2021 at 06:52

  Specialistische zakelijke dienstverleners hebben over het algemeen een goed jaar achter de rug, maar de onderlinge verschillen waren groot. Waar de florerende woningmarkt en de coronacrisis meer werk opleverden voor de één (bijvoorbeeld notarissen, ingenieurs en architecten, maar ook advisering rond steunregelingen), had de ander een nagenoeg lege agenda (onder meer reclamediensten). Per saldo was de omzet- en winstontwikkeling bovengemiddeld.

 • Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles
  on 3 jun, 2021 at 07:50

  De administratieve lasten in het kader van de controles rond de NOW worden verminderd. Dit schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De aanpassingen zijn een reactie op een advies van onder meer SRA.

 • Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen
  on 3 jun, 2021 at 07:08

  De coronapandemie heeft in 2020 een gigantische druk gelegd op de medische zorg. Er waren echter ook positieve effecten, zoals een versnelde digitalisering en innovatie in de branche. Per saldo zijn de omzet en de winst vorig jaar gegroeid, maar door de lockdowns lopen de cijfers binnen de medische zorg nogal uiteen.

 • Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie
  on 2 jun, 2021 at 07:10

  Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit vanwege de verwachting dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

 • Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten
  on 2 jun, 2021 at 07:07

  Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar voor speciale mkb-kredieten. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

 • Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning
  on 2 jun, 2021 at 07:05

  Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk kon dankzij een doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bouwbedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. De netto-omzet is met bijna 4 procent toegenomen. Daarmee deed de bouw het veel beter dan het mkb-gemiddelde (+0,6 procent). De winst is met 5,5 procent gestegen, tegenover een mkb-gemiddelde van +9,3 procent. De ontwikkeling van de brutomarge was met +3,2 procent opnieuw bovengemiddeld.

 • Startersregeling TVL nu aan te vragen
  on 1 jun, 2021 at 06:56

  Er is een speciale TVL-regeling voor startende ondernemers beschikbaar. Die kan per 31 mei 2021 worden aangevraagd. De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive
  on 1 jun, 2021 at 06:54

  In 2020 hebben de verplichte coronasluitingen een grote invloed gehad op de financiële resultaten in de automotive, in het bijzonder op de omzetontwikkeling en de brutomarge. De omzet is met bijna 5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel. De winstontwikkeling was vooral dankzij de steunmaatregelen wel positief: +6 procent. Ook daarmee bleef de branche echter achter bij het mkb-gemiddelde van +9 procent. Verder is de brutomarge met 2,4 procent gedaald, versus een lichte stijging voor het mkb.

 • Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er?
  on 31 mei, 2021 at 07:19

  De financiële steunmaatregelen aan bedrijven die vanwege corona in moeilijkheden verkeren, worden ook de komende maanden voortgezet (tot en met september). Bovendien mogen belastingschulden op een later moment en in een langzamer tempo worden afgelost. Dit heeft het kabinet donderdag 27 mei bekendgemaakt.

 • Vrij snel herstel voor groot deel logistiek
  on 31 mei, 2021 at 07:16

  Door corona zijn de logistieke stromen in 2020 behoorlijk ontregeld geraakt, maar in grote delen van de transport en logistiek is er na de lockdown ook weer vrij snel een herstel opgetreden. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Binnen de branche zijn er aanzienlijke verschillen te zien tussen deelmarkten en bedrijven. Zo kende de binnenvaart wel een zwaar jaar, net als de eventlogistiek en de horecabevoorrading.

 • Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis
  on 28 mei, 2021 at 06:59

  De coronacrisis en de lockdownmaatregelen hebben de horeca ontzettend hard geraakt. Dit zien we terug in een ongekende krimp van de omzet- en de winstontwikkeling over 2020. Bovendien zijn de verdienmodellen in coronatijd aangetast en dit kan een herstel bemoeilijken.

 • De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers
  on 27 mei, 2021 at 07:46

  Door allerlei beperkende maatregelen heeft een deel van de consumentenbestedingen zich in 2020 verplaatst van horeca en toerisme naar de detailhandel. Vooral webwinkels, doe-het-zelf-zaken, fietsenwinkels en supermarkten hebben daarvan geprofiteerd. Andere winkels, bijvoorbeeld op het gebied van kleding en schoenen, zagen de omzetten in sommige gevallen grotendeels wegvallen en kenden een dramatisch jaar.

 • Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling
  on 26 mei, 2021 at 06:26

  Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van wisselende inkomsten door corona.

 • Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol
  on 26 mei, 2021 at 06:22

  Vóór corona stond het mkb er goed voor en ondanks de crisis is dat in de basis nog steeds het geval. De steunmaatregelen van de overheid hebben effect gehad en een grote groep bedrijven heeft het goed gedaan. Tegelijkertijd staat bij veel andere ondernemers het water aan de lippen.

 • TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies
  on 25 mei, 2021 at 07:13

  De referentieperiode voor de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze het omzetverlies vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of met het derde kwartaal van 2020.

 • Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting
  on 21 mei, 2021 at 06:34

  Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u niet aan deze verplichting kunt voldoen.

 • Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris
  on 20 mei, 2021 at 07:37

  In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden.

 • Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget
  on 20 mei, 2021 at 07:14

  Per 1 januari 2022 treedt de subsidieregeling STAP-budget in werking. Dan wordt ook de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Kosten voor scholing komen dan niet meer in aftrek bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022. In plaats daarvan kunt u dus een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.

 • Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar
  on 19 mei, 2021 at 07:16

  Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

 • Nieuwe meetmethode BPM niet strijdig met Europees recht
  on 18 mei, 2021 at 08:00

  De Nederlandse BPM op motoren en personenauto’s is gebaseerd op de CO2-uitstoot. De meetmethode hiervoor is in 2017 gewijzigd. Deze wijziging is niet in strijd geweest met het Europees recht, zo oordeelde eerder rechtbank Gelderland.

 • 1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing
  on 18 mei, 2021 at 07:08

  Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.

 • Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang
  on 17 mei, 2021 at 06:58

  Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen en de opvang van hun kinderen dus zelf betalen, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten tijdens sluiting van de opvang vanwege corona. De ouders kunnen de vergoeding vanaf 15 mei aanvragen.

 • Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door
  on 17 mei, 2021 at 06:53

  Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming.

 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd
  on 12 mei, 2021 at 07:30

  Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2021 wordt het verhoogd naar € 1701,00 bruto per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren dat de fulltime werkweek binnen uw organisatie bedraagt.

 • Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020
  on 11 mei, 2021 at 07:39

  Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor de jaren 2017-2019. Wilt u aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet u tijdig bezwaar maken.

 • Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits
  on 10 mei, 2021 at 07:00

  Coronavaccins en -testkits mogen zonder btw geleverd worden. Dat geldt ook voor onder meer goedgekeurde zelftestkits.

 • Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli
  on 10 mei, 2021 at 06:52

  Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

 • Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei!
  on 7 mei, 2021 at 06:27

  Uw aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van dit jaar kunt u tot 18 mei 17.00 uur indienen. Rond die tijd start ook de aanvraagperiode voor het tweede kwartaal. Houd deze data goed in de gaten, zodat u de tegemoetkoming niet misloopt.

 • Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022
  on 6 mei, 2021 at 06:52

  De Belastingdienst meldde eerder dat de bijtelling voor werknemers met meerdere auto’s van de zaak met ingang van dit jaar wordt gewijzigd. Inmiddels is bekendgemaakt dat vanwege ‘diverse praktijkvragen’ de wijziging met een jaar is opgeschort. Deze wordt nu per 2022 van kracht.

 • Deadline 21 mei voor subsidie praktijkleren 2019/2020
  on 5 mei, 2021 at 06:43

  Werkgevers die in september 2020 te laat waren met de aanvraag subsidie praktijkleren 2019/2020, krijgen een herkansing. Maar, daarvoor gelden strikte voorwaarden. Voorwaarde is onder meer dat het te laat aanvragen te wijten was aan de coronacrisis.

 • Vraag vóór 1 juli 2021 btw zonnepanelen terug
  on 4 mei, 2021 at 06:49

  Heeft u als particulier in 2020 zonnepanelen aangeschaft en de btw nog niet teruggevraagd? Dan moet u vóór 1 juli 2021 in actie komen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.

 • Wie heeft bewijslast bij lager gebruikelijk loon?
  on 4 mei, 2021 at 06:43

  Als dga van een bv bent u verplicht jaarlijks een zogeheten gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Maar op wie rust de bewijslast als een lager gebruikelijk loon dan het wettelijk voorgeschreven gebruikelijk loon wordt bepleit?

 • Nieuwe aanvraagronde NOW 6 mei van start
  on 3 mei, 2021 at 07:15

  Werkgevers met een omzetverlies van minstens 20% kunnen vanaf 6 mei bij het UWV een aanvraag indienen voor nieuwe NOW-steun. Deze steun heeft betrekking op de maanden april tot en met juni 2021.

 • Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen
  on 3 mei, 2021 at 07:06

  Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021.

 • Geen aanpassing NOW voor amateursport
  on 29 apr, 2021 at 07:15

  De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet aangepast voor amateursportclubs. Dit antwoordt minister Koolmees (SZW) op Kamervragen. Amateursportclubs kunnen voor hun loonkosten wel een tegemoetkoming krijgen via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties).

 • Belastingdienst zet beslag op loon deels stil
  on 28 apr, 2021 at 07:24

  De Belastingdienst stopt het beslag op loon of uitkering vanaf april deels. Dat komt omdat de Belastingdienst nog geen rekening heeft gehouden met de wijziging van de beslagvrije voet. Met de beslagvrije voet wordt het minimumbedrag bedoeld dat na beslag op het loon overblijft om in de basiskosten van het levensonderhoud te voorzien.

 • Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct opzeggen
  on 26 apr, 2021 at 09:11

  Neemt u de opzegtermijn niet goed in acht als u een arbeidsongeschikte werknemer het arbeidscontract opzegt? Dan moet u alsnog het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn vergoeden. Ook al is geen sprake meer van een loondoorbetalingsverplichting.

 • Eropuit met de camper? Houd het rijden ook fiscaal leuk!
  on 23 apr, 2021 at 07:01

  Bent u van plan om deze zomer in Nederland met een camper op vakantie rond te toeren? En wilt u er een aanschaffen of huren? Let dan op de mogelijke fiscale gevolgen die het rijden in een camper een stuk minder leuk kunnen maken. Laat u dus vooraf goed informeren!

 • Recht uitzendkracht op hogere transitievergoeding
  on 22 apr, 2021 at 07:05

  Hoe moet bij uitzendkrachten het arbeidsverleden worden bepaald voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Die vraag stond onlangs centraal bij een zaak die diende voor de kantonrechter Zaanstad. De uitzendkrachten kregen door de rechtszaak een veel hogere transitievergoeding.

 • Gemengde kosten in vrije ruimte WKR beperkt aftrekbaar?
  on 22 apr, 2021 at 06:58

  Als u als werkgever zaken vergoedt (u betaalt de kosten van bijvoorbeeld een laptop voor uw werknemer) en verstrekt (u koopt het goed en geeft de laptop aan uw werknemer) aan uw personeel, zijn deze kosten voor u in beginsel aftrekbaar van de winst.

 • Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
  on 21 apr, 2021 at 07:01

  Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer? Dan is die vergoeding onbelast als uw werknemer een eigen bijdrage betaalt. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.

 • Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid
  on 20 apr, 2021 at 07:22

  Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen. Daarom is het van belang maatregelen te nemen om deze zogenaamde inlenersaansprakelijkheid te voorkomen, zo bleek onlangs nog voor de rechtbank in Arnhem.

 • Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?
  on 20 apr, 2021 at 07:15

  Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

 • Meerdere auto’s, hoogste bijtelling?
  on 19 apr, 2021 at 07:28

  Als aan een werknemer meerdere auto’s ter beschikking worden gesteld, geldt in beginsel ook voor meerdere auto’s de bekende bijtelling. Er zijn echter een paar uitzonderingen. Als dit het geval is, geldt voortaan de bijtelling voor de auto of auto’s met de hoogste bijtelling.

 • Zonder inschrijving KvK geen Tozo
  on 19 apr, 2021 at 07:20

  Als u niet als ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft u geen recht op de Tozo, aldus de rechtbank in Amsterdam. Er bestaat ook geen mogelijkheid om dan via een hardheidsclausule toch voor de Tozo in aanmerking te komen.

 • Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?
  on 15 apr, 2021 at 06:58

  Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting wilt overstappen naar een bv, moet u in beginsel met de fiscus afrekenen over de aanwezige reserves en boekwinsten. Dit kunt u onder voorwaarden voorkomen door zogenaamd geruisloos door te schuiven. Maar kunt u ook een verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

 • Verblijfkosten eigen rijders verhoogd
  on 14 apr, 2021 at 07:50

  Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.

 • Urencriterium laatste kwartaal 2020 niet versoepeld
  on 13 apr, 2021 at 06:58

  De versoepeling van het urencriterium vanwege corona gaat niet alsnog gelden voor het laatste kwartaal van 2020. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

 • Voorkom belastingrente met snelle aangifte of aanvraag voorlopige aanslag
  on 12 apr, 2021 at 07:37

  Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of moet bijbetalen, bent u misschien ook belastingrente verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

 • Kredietverlening vouchers reisbranche van start
  on 12 apr, 2021 at 07:28

  Het kabinet is gestart met de kredietverlening voor vouchers in de reisbranche. Voorstellen daartoe zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De kredietverlening geldt voor vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn afgegeven.

 • Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?
  on 9 apr, 2021 at 06:52

  Als medicus functioneert u vaak volledig zelfstandig. Toch is dit alleen onvoldoende om ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden. Daarvoor is meer nodig, aldus de rechtbank in Groningen.

 • Nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen
  on 9 apr, 2021 at 06:46

  Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de btw. Een van de regels die verandert, is de heffing van btw op afstandsverkopen.

 • Regel zelf digitaal NOW-betalingsregeling
  on 8 apr, 2021 at 07:08

  Ondernemers die teveel NOW-subsidie hebben ontvangen, zullen dit terug moeten betalen. Ze kunnen hiervoor desgewenst zelf digitaal een betalingsregeling treffen. Dit meldt het UWV.

 • Belastingvrij fit blijven met personal coach?
  on 7 apr, 2021 at 07:12

  Corona en de opdracht om zoveel mogelijk thuis te werken, zijn voor sommigen niet bevorderlijk voor de conditie. Om die op peil te houden kan een personal coach worden ingeschakeld. Zijn die kosten voor zo’n coach belastingvrij te vergoeden?

 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV
  on 6 apr, 2021 at 06:42

  Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u tot en met 1 mei wijzigen.

 • Per 2022: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
  on 6 apr, 2021 at 06:36

  Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen. De bedoeling is dat werknemers per 2 augustus 2022 recht krijgen op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

 • Vanaf 12 april hoger veiligheidsniveau eHerkenning voor TVL
  on 2 apr, 2021 at 07:29

  Ondernemers die vanaf 12 april de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan willen vragen en eHerkenning gebruiken, hebben hiervoor eHerkenning nodig met een hoger veiligheidsniveau. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt.

 • Overtreding vervoerswetgeving vanaf 1 april Europees geregistreerd
  on 1 apr, 2021 at 07:33

  Vanaf 1 april 2021 worden strafpunten bij overtredingen inzake vervoerswetgeving Europees geregistreerd. De nationale registers waarin alle vergunninghouders en vervoersmanagers zijn opgenomen, worden hiertoe gekoppeld. Dit moet leiden tot een betere methode voor het beoordelen van de betrouwbaarheid.

 • Financiële tegemoetkoming preventief testen
  on 1 apr, 2021 at 07:21

  Vanwege corona adviseert het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Waar dit moeilijk of onmogelijk is of waar in de werksituatie moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden, wordt geadviseerd preventief op corona te testen. Hiervoor is tot eind mei van dit jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk.

 • Vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen
  on 31 mrt, 2021 at 07:40

  Ondernemers die vanwege corona in financiële moeilijkheden zijn gekomen, kunnen vanaf 1 april Tozo 4 aanvragen bij hun gemeente. De Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) kan voorzien in inkomensondersteuning en in een lening voor bedrijfskapitaal.

 • Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april
  on 31 mrt, 2021 at 07:15

  De taxatiewaarde van een woning wordt vanaf 1 april van dit jaar extra van belang. Dit vanwege de vrijstelling in de overdrachtsbelasting voor jongeren bij aankoop van een woning tot € 400.000.

 • Gebruikt u de auto van de zaak voor uw eigen bedrijf?
  on 30 mrt, 2021 at 07:21

  Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat werknemers de auto van de zaak ook gebruiken voor hun eigen, veelal parttime, bedrijf. Is hier sprake van privégebruik of zakelijk gebruik? En hoe kan men hiermee rekeninghouden bij de winstbepaling van dat eigen bedrijf?

 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding thuiswerker verlengd tot 1 juli
  on 26 mrt, 2021 at 07:36

  Werkgevers kunnen hun thuiswerkende werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen, tot in ieder geval 1 juli 2021.

 • Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
  on 25 mrt, 2021 at 07:59

  Vanwege corona werkt Nederland zoveel mogelijk thuis. Maar kunt u als werkgever uw personeel hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven? En zo ja, onder welke voorwaarden?

 • 'Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk'
  on 24 mrt, 2021 at 08:08

  Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk.

 • Aanvraag TVL Q1 2021 met 2 weken verlengd
  on 24 mrt, 2021 at 07:58

  Ondernemers kunnen de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021 langer aanvragen. De aanvraagperiode is met twee weken verlengd tot 18 mei 2021, 17.00 uur. Aanvragen moet via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

 • Subsidie voor specifieke coronabanen in zorg
  on 23 mrt, 2021 at 07:53

  Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor zogenaamde ‘coronabanen’ in de zorg. Het kabinet hoopt door extra banen te creëren de druk op de reguliere zorg te verminderen.

 • WBSO uiterlijk 31 maart melden
  on 23 mrt, 2021 at 07:46

  Heeft u in 2020 WBSO aangevraagd, dan dient u uiterlijk 31 maart van dit jaar het aantal uren en eventueel de kosten te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bent u te laat, dan krijgt u een boete.

 • Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen
  on 22 mrt, 2021 at 08:24

  Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd maar vanwege corona worden verboden, kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit schrijven de bewindslieden Keijzer (EZK) en Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer.

 • Eerste vaststellingen TVL Q4 2020 naar ondernemers
  on 22 mrt, 2021 at 08:18

  De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Belastingheffing bij partner van ondernemer met Tozo
  on 19 mrt, 2021 at 07:52

  Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner. Dit is het gevolg van het feit dat de Tozo voor 50% aan die partner wordt toegerekend. De ‘schade’ kan in de honderden euro’s lopen.

 • Extra opletten bij belastingaangifte 2020
  on 18 mrt, 2021 at 08:22

  Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?

 • TVL rising to 100% in second quarter, TONK expanded
  on 17 mrt, 2021 at 14:39

  The compensation available under the Reimbursement of Fixed Costs for SMEs scheme (TVL) is being increased once again. For the second quarter of this year, i.e. from April to the end of June, compensation amounting to 100% of fixed costs will apply.

 • Geen belastingrente? Dien uw btw-suppletie vóór 1 april 2021 in
  on 17 mrt, 2021 at 08:07

  Heeft u over 2020 alle btw aangegeven en betaald bij de Belastingdienst? Als dat niet zo is, is het verstandig om snel in actie te komen.

 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Let op deadline van 31 maart
  on 16 mrt, 2021 at 08:03

  Wilt u per 1 juli 2021 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u al eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

 • TVL in tweede kwartaal naar 100%, TONK verruimd
  on 15 mrt, 2021 at 07:40

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd. Voor het tweede kwartaal van dit jaar, dus voor de maanden april tot en met juni, gaat een vergoeding gelden van 100% van de vaste lasten. Ook komt er meer geld vrij voor inkomensondersteuning via de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit heeft het kabinet vrijdag 12 maart bekendgemaakt.

 • Vanaf 15 maart 2021 subsidie emissieloze bedrijfsauto
  on 15 mrt, 2021 at 07:25

  Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen.

 • Subsidie generieke werkgeversvoorziening per 1 juli verruimd
  on 12 mrt, 2021 at 08:07

  De zogenaamde pilot generieke werkgeversvoorziening is een regeling waarbij werkgevers subsidie kunnen aanvragen voor werkplekaanpassingen voor werknemers met een structurele functionele beperking. Deze subsidieregeling bestaat sinds 1 maart 2020. De voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie worden volgens een conceptbesluit met ingang van 1 juli 2021 verruimd.

 • Geen voorschot TVL kleine bedrijven
  on 11 mrt, 2021 at 08:41

  Kleine ondernemers met meer dan € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal, maar minder dan € 3.000, krijgen geen voorschot op de TVL. Dit heeft staatssecretaris Keijzer aan de Tweede Kamer laten weten.

 • Postcoderoosregeling voor duurzame energie vervangen door subsidieregeling
  on 10 mrt, 2021 at 08:22

  De fiscale Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, oftewel de Postcoderoosregeling, vervalt per 1 april 2021. Daarvoor in de plaats komt de subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) . Reden van de vervanging is dat de oude regeling te ingewikkeld en omslachtig is bevonden.

 • Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW
  on 9 mrt, 2021 at 08:11

  Werkgevers met een omzetverlies door corona kunnen vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indien voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022.

 • Hoe bepaalt u de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?
  on 9 mrt, 2021 at 08:04

  Omdat de WOZ-waarde van uw bedrijfspand als grondslag geldt voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen, kan het lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden.

 • Let op deadline 14 maart voor NOW Q1!
  on 8 mrt, 2021 at 09:13

  Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. De gemiddelde omzetdaling over een periode van drie maanden moet minstens 20% zijn.

 • NL leert door: sectoraal maatwerk mogelijk
  on 8 mrt, 2021 at 09:06

  Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. In 2020 zijn de regelingen ‘NL leert door’ met inzet van ontwikkeladvies en ‘NL leert door’ met inzet van scholing in werking getreden. Binnenkort wordt de derde regeling van kracht: ‘NL leert door’ met inzet van sectoraal maatwerk.

 • Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden vanwege corona?
  on 5 mrt, 2021 at 08:23

  De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de klos door alle beperkende maatregelen. Maar heeft de crisis ook gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden?

 • TONK-loketten per 1 maart open
  on 5 mrt, 2021 at 08:12

  Naar verwachting hebben gemeenten de lokketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd.

 • Onterecht ontslag vanwege wegnemen pak koekjes
  on 4 mrt, 2021 at 08:10

  Een 55-jarige productiemedewerker wordt betrapt op het wegnemen van een pak koekjes. Na onenigheid over de situatie wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Ook de rechter kent het ontslag toe en legt een schadevergoeding op. De Hoge Raad oordeelt anders. Waarom?

 • Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd
  on 3 mrt, 2021 at 08:10

  De Staat blijft leverancierskredieten herverzekeren tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer laten weten.