Bron: SRA – Publicatiedatum: 21-12-2015

Tot op heden mag het aan een directeur-grootaandeelhouder (hierna “DGA”) toegezegde pensioen in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot het pensioen van reguliere werknemers. Een pensioen in eigen beheer wordt in nagenoeg alle gevallen door de werkmaatschappij of door een holdingvennootschap uitgevoerd. Volgens de meest recente cijfers zijn er ongeveer 140.000 vennootschappen met een pensioen in eigen beheer.

Het pensioen in eigen beheer staat al geruime tijd ter discussie. De wetgeving omtrent het pensioen in eigen beheer wordt namelijk als complex ervaren, er zijn grote verschillen tussen de fiscale en vennootschappelijke waardering van pensioenverplichtingen en veel pensioen-BV’s kunnen de aan de DGA toegezegde pensioenuitkering niet volledig nakomen.

Om bovengenoemde problemen aan te pakken, heeft de staatssecretaris (van financiën) de afgelopen twee jaar diverse oplossingsrichtingen gepresenteerd. Het aantal oplossingsrichtingen is gedurende de afgelopen maanden gereduceerd tot het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer en een algehele afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Per brief van 17 december jl. aan de Tweede Kamer, heeft de staatssecretaris zijn voorkeur uitgesproken voor laatstgenoemde optie.

De staatssecretaris stuurt aan op een algehele afschaffing van het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017. In dit verband wordt voor tot op heden opgebouwde pensioenen in eigen beheer, in 2017 een gunstige afkoopregeling getroffen. De staatssecretaris denkt daarbij aan een heffing van maximaal 52% over 80% van de fiscale waarde van het pensioen. Dit terwijl er volgens de huidige wetgeving bij afkoop van pensioen een heffing van maximaal 72% over de gehele vennootschappelijke waarde van het pensioen geldt en de vennootschappelijke waarde van het pensioen in eigen beheer veelal tweemaal zo hoog is als de fiscale waarde.

Het is vooralsnog de verwachting dat de voorkeur van de staatssecretaris voor een algehele afschaffing van het pensioenbeheer, in overleg met de Tweede Kamer, in het voorjaar van 2016 in een concept wetsvoorstel wordt gepubliceerd.

Indien u een pensioen in eigen beheer heeft, ongeacht of u de opbouw van dit pensioen reeds heeft stopgezet, heeft de voorgenomen afschaffing van het pensioen in eigen beheer waarschijnlijk grote gevolgen voor u en uw vennootschap. Daarbij is het raadzaam om tijdig op bovengenoemde gunstige afkoopregeling te anticiperen.