In onze mailing van december 2015 inzake de salarisadministratie 2016 staat een onjuist fiscaal waarderingsbedrag voor de maaltijden vermeld. Het juiste bedrag is € 3,25 per maaltijd. De tekst in de mailing had moeten luiden:

Maaltijden

Indien u een maaltijd verstrekt aan uw werknemers, dient u rekening te houden met de fiscale verwerking hiervan. De Belastingdienst stelt de waarde van een maaltijd op € 3,25. Dit bedrag kan bij het fiscale loon worden opgeteld; de werknemer dient daar dan belasting over te betalen.U kunt als werkgever ook deze kosten voor uw rekening nemen; dan spreekt men van eindheffingsloon. U brengt de kosten dan ten laste van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling.U kunt ook de werknemer om een netto bijdrage vragen. Die moet, om fiscale consequenties te voorkomen, minimaal € 3,25 per maaltijd bedragen.Als er sprake is van de verstrekking van een maaltijd en u doet niets, zal de Belastingdienst naheffen; dat kan leiden tot een fors bedrag. Wij adviseren u in geval van twijfel over dit onderwerp contact met ons kantoor op te nemen.

Correction fiscal value meals

In our December 2015 mailing regarding Salaries 2016 the fiscal value of a meal is incorrect. The amount should have been € 3.25 per meal. The correct text for the mailing should have been:

Meals

If you provide meals for your employees please note that you must take into account the fiscal value of the lunch on top of the salary. The Tax Authority puts the value of a lunch on € 3.25. This amount can be added to the taxable wages, the employee will have to pay taxes over the amount.It is also possible that the employer will pay for these costs as a final tax. You have to bring the costs at the expense of the free space within the working cost regulation.You can also ask the employee for a net contribution of € 3.25 per meal.If you do not include the fiscal value of the meal the Tax Authority could fine you. The fines can lead up to considerable amounts.